Chargespot laddtjänst Allmänna villkor

Gäller fr.o.m 2023-03-20

1. Inledning

Dessa användarvillkor (“Avtalet”) ingås mellan den enhet/person som använder eller kommer åt Tjänsterna (“Användaren” eller “Du”) och Chargespot AB (“Chargespot ” eller “vi”). Chargespot är en tjänst som ger dig som användare möjlighet att dela laddpunkter med andra användare med minimalt med administration. 

Detta avtal tillsammans med Chargespot integritetspolicy styr din användning av tjänsterna som är skapade och drivs av Chargespot (“Tjänster”).

2. Användning och tillgängliga tjänster

Tjänsterna kan innefatta, men är inte begränsade till, mobilapplikationer och/eller webbplatser som drivs av Chargespot AB under varumärket Chargespot. Dessa tjänster inkluderar alla funktionalitet, inklusive webbplatser, användarportaler, mobilapplikationer, innehåll och användargränssnitt, associerade med Chargespot plattform för elbilsförare och värdar för laddstationer där användare kan hantera och hitta laddpunkter för att starta och betala för laddningsprocesser av elfordon.

3. Elektronisk kommunikation

Genom att acceptera detta avtal accepterar du också att avtalet ingås elektroniskt. Detsamma gäller för framtida ändringar. Vidare godkänner du att vi med anledning av detta användaravtal och tjänster som du ansluter i appen, kommunicerar med dig via e-post, den chatt som finns i appen, SMS samt genom push-meddelanden.

4. Priser

Alla priser i appen är inklusive moms om inget annat anges. Priser anges på Tjänsterna innan en debiteringsprocess eller någon annan transaktion påbörjas.

Chargespot är kostnadsfritt för privatpersoner. För företag och andra partners som delar laddpunkter kan tjänsterna inkludera både transaktionsavgifter procent på transaktionerna och/eller månatlig prenumerationsavgift.

Chargespot säljer även fysiska varor, såsom laddboxar, laddkablar, laddnycklar och laddbox dekaler (NFC/QR) på Chargespot.se och i Chargespot app. Priser på produkterna framgår tydligt innan köp.

Före laddningsprocessen kommer priset att tydligt visas som avgifter per kWh förbrukad energi, parkeringsavgifter för tidpunkt för parkering vid laddstationen, och i förekommande fall startavgifter för laddningspass och avgifter för tidpunkt för laddning.

Det kan också tillkomma avgifter om Användaren bestämmer sig för att reservera en laddstation, och om de inte dyker upp eller blockerar en laddplats. Du bekräftar att det slutliga och betalbara priset för laddningstjänsten är direkt beroende av användning, till exempel på mängden förbrukad energi, och därför inte alltid tillhandahålls automatiskt innan laddningsprocessen påbörjas.

Användaren kan överföra sin önskade summa pengar till sitt kundkonto (“plånbok”) för att användas för att betala för laddningsprocesser. Användaren kan välja att överföra pengar till sin plånbok. Efter varje debiteringstransaktion debiteras det belopp som motsvarar transaktionen från Plånboken. Chargespot ska tillhandahålla ett kvitto på användningen av tjänsten, inklusive varje utförd debiteringstransaktion. Den kommer finnas lagrad under historik i Användarens profil i appen. Det är upp till Användaren att själv följa lagstadgad skatt enligt svensk lag.

5. Betalning

Chargespot kan debitera dig via olika betalningsmetoder, såsom betalkort eller kreditkort, swish eller fakturor.

Faktura eller utbetalning skickas från Chargespot via e-post. Utbetalningen sker med 30 dagars betalningsvillkor.

Chargespot kan komma att stänga av åtkomsten till tjänsterna, med omedelbar verkan, om användaren inte betalar för tjänster enligt detta avtal. Avstängning kommer inte att befria Användaren från dess skyldighet att betala sådana eller andra avgifter som ska betalas till Chargespot för de relevanta tjänsterna.

6. Förpliktelser

Du kommer att samarbeta med Chargespot genom att tillhandahålla sådan information och material som Chargespot rimligen kan kräva för att tillhandahålla dess tjänster, och säkerställa att sådan information är fullständig och korrekt i alla väsentliga avseenden.

Det är ditt ansvar att se till att den registrerade betalningsmetoden är giltig, att den har ett tillräckligt saldo och inte är blockerat. I händelse av att debitering inte är möjlig förbehåller sig Chargespot rätten att tillfälligt stänga av din åtkomst till Tjänsterna eller delar av dem tills det förfallna saldot är fullt betald. Chargespot har rätt att begära betalning från dig på annat sätt, till exempel genom att skicka en separat faktura för din användning av Tjänsterna.

Du ansvarar för att följa de specifika parkeringsrestriktioner och föreskrifter vid laddstationen (såsom skriftliga instruktioner som visas på laddstationen eller instruktionerna som ges av personalen hos laddstationsoperatörerna).

Du ska använda laddstationen korrekt och i enlighet med de medföljande instruktionerna och se till att laddstationen är lämplig för fordonet som ska laddas. Om laddstationen är skadad eller defekt ska användaren omgående informera Chargespot. 

Du måste iaktta vederbörlig omsorg för att skydda ditt Chargespot-konto mot missbruk av andra och omedelbart meddela Chargespot om missbruk som upptäcks. Du ansvarar för att hålla ditt konto säkert och inte ge åtkomst till ditt konto till andra.

Du är skyldig att omedelbart meddela Chargespot om du tror att ditt konto eller laddningsnyckeln har använts av en obehörig person eller på ett obehörigt sätt. Chargespot kan då blockera din åtkomst till Tjänsterna.

I händelse av förlust av mobiltelefonen på vilken Chargespot har installerats, ska du omedelbart meddela Chargespot. Vi kan då blockera din åtkomst till Tjänsterna. Om du inte ger ett sådant meddelande och laddningsnyckeln eller mobiltelefonen i fråga förblir i olaglig användning, förbehåller Chargespot sig rätten att kräva uppkomna förluster som en skada från dig i enlighet med tillämplig lag. För tydlighetens skull utgör denna klausul inte ytterligare skadeståndsanspråk mot dig som konsument utan förbehåller sig endast rätten att kräva skadestånd enligt lag.

Du är ensam ansvarig för att se till att du följer alla tillämpliga förordningar, lagar eller konventioner innan du använder tjänsterna.

Såvida det inte uttryckligen har beviljats dig skriftligen av Chargespot, får du inte (och får inte tillåta någon tredje part) direkt eller indirekt: 1. Hyra ut, leasa, kopiera, överföra, sälja vidare, underlicensiera, leasa, tidsdela eller på annat sätt tillhandahålla åtkomst till tjänsterna för en tredje part; 2. Ändra eller skapa en egentjänst av Chargespot tjänster eller någon del av dem; III. Demontera, dekompilera, översätta eller på annat sätt försöka erhålla eller härleda källkoden, underliggande idéer, algoritmer, filformat eller icke-offentliga API:er till tjänsterna, utom i den utsträckning som uttryckligen tillåts av tillämplig lag och då endast med skriftligt förhandsmeddelande till Chargespot; 3. Bryta eller kringgå alla säkerhetsåtgärder för Tjänsterna, eller konfigurera Tjänsterna för att undvika avgifter eller på något sätt störa Tjänsternas integritet, prestanda eller säkerhet; 4. Få tillgång till tjänsterna i syfte att bygga en konkurrenskraftig produkt eller tjänst eller kopiera dess funktioner eller användargränssnitt; 5. Använda eller tillåta att tjänsterna används för olagliga eller vilseledande syften, eller på något sätt som är oförenligt med detta avtal; 6. Samla in, använda och avslöja data som bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive integritet, publicitetsrättigheter och immateriella rättigheter, (”immateriella rättigheter” betyder all upphovsrätt, moraliska rättigheter, varumärken, klädsel, patent, affärshemligheter, orättvisa konkurrens, rätt till integritet, rätt till publicitet och andra äganderätter).

Du samtycker till att Chargespot behåller alla rättigheter, äganderätt och intressen (inklusive alla immateriella rättigheter) i och till tjänsterna, och all relaterad eller underliggande dokumentation, teknologi, kod, know-how, logotyper, mallar, allt som levereras som en del av supporten av andra tjänster, och eventuella uppdateringar, modifieringar eller härledda arbeten av något av det föregående (vilka alla anses som Chargespot konfidentiell information) och att Chargespot reserverar alla licenser som inte specifikt beviljats i detta avtal. Du bekräftar och samtycker till att du inte har rätt att få en kopia av programvaran bakom någon av tjänsterna och att Chargespot kan göra uppdateringar, buggfixar, modifieringar eller förbättringar av tjänsterna från tid till annan. Chargespot förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort funktioner i Tjänsterna från tid till annan.

7. Ansvar

Användningen av Tjänsterna är helt och hållet Användarens ansvar. Tjänsterna tillhandahålls ”i befintligt skick” och kan när som helst ändras, uppdateras, avbrytas, avbrytas eller avbrytas utan förvarning eller ansvar.

 Alla garantier, villkor och andra villkor som antyds av lag eller lag är, i den utsträckning som lagen tillåter, undantagna från avtalet.

 Ingenting i detta avtal ska verka för att utesluta eller begränsa endera partens ansvar gentemot den andra för dödsfall eller personlig fysisk skada som uppstår till följd av vårdslöshet, bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning.

Chargespot (eller dess dotterbolag, licensgivare och leverantörer) ska inte hållas ansvariga för något ämne som härrör från eller relaterat till detta avtal, tjänsterna eller någon av de webbplatser som drivs av Chargespot eller oavsett formen av något anspråk eller åtgärd (oavsett om det är i avtal , försumlighet, strikt ansvar eller annat) för; (i) eventuell förlust av vinster, kontrakt, intäkter, affärsmöjligheter, förlust eller korruption av data eller återställning av data, goodwill, säkerhetsintrång till följd av ett fel hos tredje parts telekommunikation och/eller internet, förväntade besparingar eller intäkter (oavsett om någon av dessa är direkt, indirekt eller följd); (ii) förlust eller skada som uppstår i samband med ansvar gentemot tredje part (oavsett om det är direkt, indirekt eller följd); (iii) alla frågor utanför dess rimliga kontroll; och (iv) alla indirekta, oförutsedda förluster eller följdskador; eller (v) skadestånd sammanlagt för alla anspråk som överstiger belopp som betalats till Chargspot av användaren (nedan under 12-månadersperioden före det datum då det första kravet uppstod), även om Chargespot har informerats om möjligheten att sådana skador. Dessa begränsningar är oberoende av alla andra bestämmelser i detta Avtal och ska gälla även om någon åtgärd som tillhandahålls häri misslyckas.

8. Uppsägning

Detta avtal kan sägas upp av endera parten utan föregående meddelande när som helst av vilken anledning som helst. Efter uppsägning har du inte längre tillgång till tjänsterna.

 Alla delar av detta avtal som till sin natur bör fortsätta att gälla vid uppsägning kommer att överleva uppsägning, utan begränsning, inklusive upparbetade rättigheter till betalning, sekretess skyldigheter, garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar. 

 Uppsägningen påverkar alltså inte befintliga anspråk med avseende på debiteringsprocesser som tidigare har ägt rum, inklusive skyldigheten att betala för alla debiteringssessioner du initierade före uppsägningen.

9. Förtida upphörande

Leverantören kan säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser eller om Kunden bryter mot detta avtal. Leverantören har då rätt att stänga av Tjänsterna helt och hållet med omedelbar verkan.

10. Force Majeur

Om Avtalets fullgörande helt eller delvis förhindras, eller i väsentlig grad försvåras, av omständighet som ligger utanför parts skäliga kontroll eller av arbetskonflikt, ska part befrias från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal under den tid som hindret föreligger, förutsatt att part som inte kan fullgöra utan oskäligt uppehåll meddelar den andre parten därom.

 Det samma ska gälla vid fel eller försening i tjänst eller leverans från underleverantör p g a omständigheter som faller under denna punkt. Om Avtalets fullgörande förhindras mer än sex (6) månader äger part rätt att säga upp Avtalet. Leverantören har vid sådan uppsägning rätt till ersättning enligt Avtalet för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad.

11. Personuppgifter

Chargespot ansvarar för behandlingen av kundens personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagar, vilka reglerar insamling och användning av individrelaterade uppgifter (personuppgifter). Kunden har rätt att få information om hur deras personuppgifter behandlas, tillgång till sina personuppgifter och en kostnadsfri kopia av dessa. Kunden har även rätt till rättelse, radering och begränsning av sina personuppgifter samt dataportabilitet (rätt att erhålla personuppgifter i ett allmänt användbart format för överföring från Chargespot till en annan part). Chargespot lagrar och behandlar kundens personuppgifter under avtalets löptid och upp till ett (1) år efter avtalets upphörande. 

 12. Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk domstol, i första hand Göteborgs tingsrätt, med tillämpning av svensk rätt, eller genom annat förfarande som parterna kan komma överens om.

13. Ändringar av dessa användarvillkor

Ibland kan vi komma att göra ändringar i avtalet, till exempel för att lägga till nya funktioner till tjänsten, eller av juridiska eller regulatoriska skäl. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att förse dig med ett meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Vid mindre ändringar som ej har väsentlig påverkan för dig kommer vi inte meddela dig. Om du inte vill fortsätta att använda tjänsten i enlighet med den nya versionen av avtalet kan du säga upp ditt avtal genom att kontakta oss.

14. Kontakta oss

Länk till vår hemsida: chargespot.se

E-post: info@chargespot.se

Tjänsten tillhandahålls av Chargespot AB, Box 171, 311 22 Falkenberg, Sverige. Organisationsnummer 559371-7753. E-post: info@chargespot.se.

Varukorg
Rulla till toppen